Mass Mutual chấp thuận 1.6 tỷ đô la để thanh toán cổ tức của các sở hữu chủ hợp đồng trong năm 2018

Mức chi trả ước tính đánh dấu mốc 150 năm liên tiếp của cổ tức đã thanh toán xong. Nhấn mạnh các giá trị đặc biệt của chủ sở hữu hợp đồng, vị trí tài chánh mạnh.

SPRINGFIELD, Mass.., ngày 06 Tháng 11 năm 2017/PRNewswire: Chứng tỏ rằng sự cam kết từ lâu đời đối với những chủ sở hữu hợp đồng và các khách hang, Công ty bảo hiểm nhân thọ Massachusetts Mutual thông báo hôm nay rằng Ban giám đốc của công ty đã chuẩn thuận cho sự thanh toán cổ tức ước tính khoảng 1.6 đô la vào năm 2018 cho những chủ sở hữu hợp đồng đủ điều kiện tham gia và các thành viên. Mốc hoàn thành đánh dấu 150 năm liên tiếp mà MassMutual sẽ thanh toán cổ tức.

Roger Crandall, chủ tịch của MassMual, Chủ tịch và tổng giám đốc, đã phát biểu:” Điều đó thực sự là một thành tích đáng kể,đã minh họa sức mạnh và sự ổn định của MassMutual như là một công ty lớn-Trong một thế kỷ rưỡi chia xẽ sự thành công của công ty với những chủ sở hữu hợp đồng đủ điều kiện tham gia và các thành viên qua sự thanh toán cổ tức phù hợp hàng năm”.

Crandall còn nói thêm:”So với bối cảnh của một môi trường lãi suất thấp kéo dài, thành tựu này thể hiện những lợi thế cạnh tranh của MassMutual-đặc biệt là sự đóng góp của thu nhập từ danh mục đa dạng của cá doanh nghiệp, bao gồm thể chế, nơi làm việc, và các doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế của chúng ta, cũng như các công ty quản lý tài sản toàn cầu OppenheimerFunds, Inc. và Barings. Kết hợp lại, điều nay cho phép chúng tôi cung cấp giá trị đặc biệt cho các chủ sở hữu hợp đồng của chúng tôi và giúp họ bảo đảm tương lai của chính họ và bảo vệ những người thân mà họ yêu quý nhất”.

Năm 2018, khoản thanh toán ước tính phản ánh một tỷ lệ lãi suất cổ tức là 6.40% cho các hợp đồng tham gia hợp lệ. Trong khi cổ tức không được bảo đảm, MassMutual đã trả tiền cho những chủ hợp đồng đủ điều kiện tham gia mỗi năm kể từ năm 1869. Trên thực tế, với khoản thanh toán ước tính năm 2018, MassMutual sẽ trả nhiều hơn 14 tỷ đô la cổ tức từ năm 2009.

Trong thập kỷ qua, MassMutual cũng đã trả hơn 35 tỷ đô la Bảo Hiểm và lợi tức niên kim - bao gồm 5 tỷ đô la trong năm 2016, hầu hết Công ty đã từng trả trong một năm – thực hiện các nghĩa vụ đối với những chủ hợp đồng và khánh hàng. Thêm vào đó, trong năm 2016, MassMutual đã đạt được năm thứ 11 liên tiếp về doanh thu bán Bảo Hiểm Nhân Thọ Trọn Đời kỷ lục, trong khi tổng số vốn điều chỉnh đã đạt được gần 18 tỷ đô la (kể từ tháng 9 ngày 30 năm 2017)

Hơn nữa, xếp hạng sức mạnh về tài chánh của MassMutual vẫn nằm trong số những công ty có mối lợi nhuận cao nhất trong bất kỳ ngành kinh doanh nào, minh họa các nguyên tắc hoạt động mạnh mẽ, sự thận trọng, và triết lý đầu tư dài hạn của nó.

Mike Fanning, giám đốc MassMutual US đã nói:”Khoản chi trả cổ tức ước tính nầy, một lần nữa, cho thấy khả năng thực hiện những cam kết của công ty chúng tôi”. Mike nói tiếp:”Đó cũng chính là một cách khác qua đó chúng tôi giúp đỡ những chủ hợp đồng của chúng tôi bảo vệ gia đình của họ, hổ trợ cộng đồng của họ, và giúp đỡ lẫn nhau. Thêm nữa, có hàng triệu cá nhân và gia đình có mức tài chánh chưa được sẳn sàng và thông qua các công cụ mở rộng, các kênh truyền hình của chúng tôi, chúng tôi có một cơ hội để làm cho các giải pháp của chúng tôi có thể tiếp cận được với nhiều người hơn”.

Nói về MassMutual

MassMutual là một công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ hàng đầu được điều hành vì lợi ích của các thành viên và các chủ sở hữu hợp đồng của Công Ty. MassMutual cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ, bao gồm Bảo Hiểm Nhân Thọ, Bảo Hiểm thu nhập do tàn tật, Bảo Hiểm chăm sóc dài hạn, các loại tiền niên kim, kế hoạch nghỉ hưu, và các phúc lợi khác của nhân viên. Để biết thêm thông tin, hãy try cập:www.massmutual.com

Cổ tức và lãi suất cổ tức (DIR) được xác định hàng năm, có thể thay đổi và không được đảm bảo. Cổ tức của các hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ hợp lệ tham gia chủ yếu bao gồm đầu tư, tử vong và các loại chi phí. DIR được sử dụng để xác định thành phần đầu tư của cổ tức Nó không phải là tỷ suất lợi nhuận trên hợp đồng và không phải cơ sở duy nhất để so sánh các công ty bảo hiểm hoặc hiệu suất hợp đồng.

Doanh thu được phân loại như là doanh thu có số lượng, được dựa trên mức phí bảo hiểm mới hằng năm được tính trọng số, với các khoản thanh toán phí bảo hiểm duy nhất có trọng số là 10%.

Đánh giá sức mạnh tài chách cho MassMutual và các công ty con của nó. CM công ty bảo hiểm nhân thọ, và MML công ty Bảo Hiểm vùng vịnh nhu sau:

A.M. Công ty tốt nhất, A++(Hảo hạng); Xếp hạng của Fitch, AA++(Đặc biệt mạnh);Mood’s Investor Service, Aa2(Xuất sắc); và Standard & Poor’s, AA+ (Rất mạnh). Sự xếp hạng này được tính kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2017, và có thể thay đổi.

Thông tin được cập nhật 2017 do LIMRA Facts of Life and Annuities